09 245 95 36        ellen.dupont@onlineed.be    Volg ons op:             

Nieuwsbrief

Algemene verkoopsvoorwaarden

U bent hier

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE ED BV 

Godveerdegemstraat 101
9620 Zottegem
KBO-nummer: 0563.324.233
Telefoonnummer: 09 245 95 36
 

Artikel 1. Voorwaarden

1.1 Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van ONLINE ED BV.
 
1.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden van de klant. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van de bestelling, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn/haar eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.
 
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website van ONLINE ED BV (https://www.onlineed.be/algemene-verkoopsvoorwaarden). 
 
1.4 Afwijkingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen. 
 
1.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 
 

Artikel 2. Voorwerp

2.1 ONLINE ED BV verleent volgende diensten:

  • Social Media Setup en Voorbereidingen;
  • Social Content Coaching;
  • Social Media Advertising;
  • Social Media Safety;
  • Evaluatie en Optimalisatie;
  • Social Media Support.
2.2 De concreet te verlenen diensten zullen in onderling overleg overeengekomen worden tussen partijen.
 
2.3 ONLINE ED BV biedt ook Creatie packs aan, aan de volgende tarieven:
  • Small (10 uren): 890,00 EUR (excl. BTW);
  • Medium (20 uren): 1.750,00 EUR (excl. BTW);
  • Large (40 uren): 3.400,00 EUR (excl. BTW).
2.4 Elke klant dient alvorens ONLINE ED BV haar diensten kan verlenen, een Social Media Safety Setup te doorlopen. De prijs voor deze Social Media Safety Setup zal nader bepaald worden in een offerte. Deze Social Media Safety Setup dient jaarlijks hernieuwd te worden op de verjaardag van de overeenkomst met de klant, en zal jaarlijks gefactureerd worden aan de klant.
 
Deze jaarlijkse Social Media Safety Setup is voor de klant een waardevolle investering in de online veiligheid van de klant en omvat een grondige update van alle sociale media accounts van de klant. Daarnaast beoordeelt ONLINE ED BV de accounts van de klant op mogelijke beveiligingsproblemen. Tenslotte zal gekeken worden naar de privacy-instellingen en zal ONLINE ED BV adviseren hoe de klant zijn/haar persoonlijke en bedrijfsinformatie het best kan beschermen. 
 

Artikel 3. Offertes

3.1 De offertes van ONLINE ED BV zijn, tenzij anders vermeld, 30 dagen geldig.
 
3.2 De aanvang en de duur van de samenwerking wordt indicatief omschreven in de offerte.
 
3.3 Offertes omvatten een prijsraming voor diensten opgenomen in een welbepaald pakket.
 
3.4 Extra diensten die niet in het pakket zijn vervat, zullen worden aangerekend aan het uurtarief van 90,00 EUR (excl. BTW).
 
3.5 Een offerte is enkel geldig voor diensten opgenomen in een welbepaalde opdracht. De offerte geldt niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten.
 
3.6 Tenzij anders tussen de partijen overeengekomen, zijn offertes vrijblijvend onder voorbehoud. Opdrachten worden slechts als definitief beschouwd nadat ze uitdrukkelijk door ONLINE ED BV aanvaard zijn via Teamleader of e-mail. 
 
3.7 Aanpassingen van de offerte zullen steeds door alle partijen uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd moeten worden. 
 
3.8 De prijzen vermeld in de offerte zijn een indicatie op basis van vermoedelijke diensten en hoeveelheden. Het gaat in de offertes telkens om een eerste inschatting naar best vermogen. ONLINE ED BV heeft te allen tijde het recht om de prijzen, met een maximum van 20%, aan te passen indien dit nodig zou zijn om eigen kosten te compenseren in de hiernavolgende niet-limitatieve gevallen: (i)  veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen/diensten in de offerte of de orderbevestiging; (ii) onverwachte gebeurtenissen waarover ONLINE ED BV redelijkerwijze geen controle heeft en die de uitvoering van de samenwerking bemoeilijkt. 
 
3.9 Een afwijking tussen het offertebedrag en het werkelijk gefactureerde bedrag kan nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van de overeenkomst, weigering van betaling of enige andere vordering in rechte. De prijzen uit de offerte kunnen steeds wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de opdracht.
 

Artikel 4. Prijs voor de diensten 

4.1 De tussen de partijen gehanteerde prijs wordt uiteengezet in de offerte of overeenkomst. Vanaf het akkoord met de offerte of de overeenkomst, verklaart de klant zich akkoord met de in de offerte of overeenkomst opgegeven prijzen.  
 
4.2 De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. 
 
4.3 Indien er sprake is van meerwerken zullen deze steeds meegedeeld worden via e-mail. De klant wordt ook steeds tijdig geïnformeerd als een creatiepack bijna opgebruikt is. De meerwerken zullen steeds bevestigd worden door de klant door een antwoord op de e-mail.
 
Bij gebrek aan reactie van de klant binnen 24 uur, zal dit beschouwd worden als een bevestiging van de meerwerken. Door verder opdrachten door te sturen naar ONLINE ED BV, bevestigt de klant zijn/haar akkoord met de meerwerken.
 
4.4 Bij meerwerken worden de gepresteerde uren aan de klant doorgerekend aan een uurtarief van 90,00 EUR (excl. BTW).
 
4.5 Alle eventuele taksen en andere kosten zijn ten laste van de klant. Deze kosten zullen op voorhand aan de klant worden meegedeeld tenzij deze deel uitmaken van een normale bedrijfsvoering.
 
4.6 Indien ONLINE ED BV door het niet tijdig of niet aanleveren van gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de klant genoodzaakt is meer of andere diensten te verschaffen, zullen deze diensten aangerekend worden aan het uurtarief zoals vermeld in artikel 4.4, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 

Artikel 5. Schriftelijke bevestiging

5.1 Opdrachten dienen door de klant schriftelijk, per e-mail, te worden bevestigd. 
 
5.2 In het geval waarin de klant nalaat te bevestigen, kan ONLINE ED BV zelf de opdracht bevestigen naar de klant. Indien de klant binnen 8 dagen na deze melding niet reageert, zal de inhoud van de bevestiging door ONLINE ED BV gelden.
 

Artikel 6. Facturatie

6.1 Facturatie zal elektronisch worden doorgestuurd naar de klant (via Teamleader of e-mail). Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van ONLINE ED BV en via overschrijving op de bankrekening van ONLINE ED BV, met rekeningnummer BE44 3631 5030 2045. Er wordt een betalingstermijn van 8 dagen gehanteerd. 
Een content coaching traject wordt door de klant vergoed aan ONLINE ED BV zoals verduidelijkt in de overeenkomst tussen partijen aan de hand van maandelijkse domiciliëring, onverminderd eventuele meerwerken.
 
6.2 ONLINE ED BV zal haar dienstverlening niet aanvatten of verderzetten vooraleer zij betaling heeft verkregen van haar facturen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 
6.3 De klant kan geen schuldvergelijking toepassen tegenover de facturen van ONLINE ED BV.
 
6.4 Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest op van 12% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend. 
 
In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de factuur ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost, met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechtskosten die aan ONLINE ED BV toekomen.
 
6.5 Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen afzonderlijk verschuldigd zijn.
 
6.6 In het geval waarin de klant na twee aanmaningen in gebreke blijft om te betalen, is ONLINE ED BV gerechtigd om verdere uitvoering van de opdracht te staken en de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de klant een schadevergoeding van 30% verschuldigd op het bedrag dat correspondeert met het resterende gedeelte van de opdracht dat nog niet werd gefactureerd, bovenop de reeds gepresteerde diensten die eveneens gefactureerd zullen worden. 
 
6.7 Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten worden opgeschort, maar ook alle openstaande facturen worden onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar. 
 
6.8 De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.  Tenzij anders overeengekomen, worden gedeeltelijke betalingen niet aanvaard. Indien toch afbetalingen worden overeengekomen zullen deze eerst worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom. 
 
6.9 De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling (zelfs niet officieel vastgesteld) of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft tot gevolg dat de facturen voor geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. ONLINE ED BV behoudt zich in dat geval het recht voor om de opdracht te annuleren, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 

Artikel 7. Vroegtijdige stopzetting of annulatie

7.1 Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept of annuleert voor aanvang van de opdracht, dient deze alsnog 30% van de volledige overeengekomen vergoeding te betalen aan ONLINE ED BV, evenals de reeds gemaakte kosten die tot op dat moment werden gemaakt door ONLINE ED BV. Het voorschot komt toe aan ONLINE ED en zal toegerekend worden op de schadevergoeding. 
 
7.2 Wanneer de klant de opdracht stopzet na aanvang van de opdracht, zonder geldige reden, zal ONLINE ED BV een schadevergoeding kunnen vorderen van 30% van het totaal overeengekomen bedrag, bovenop de vergoeding voor de reeds gepresteerde diensten en andere gemaakte kosten.
 
7.3 Als aanvang van de opdracht wordt beschouwd het tijdstip waarop de Dienstverlener effectief prestaties verricht.
 
7.4 ONLINE ED BV behoudt zich het recht voor om in bovenstaande gevallen een hogere schadevergoeding te vorderen op basis van de effectieve schade die zij zou lijden door annulatie of vroegtijdige beëindiging van de opdracht.
 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering voor de verplichtingen van ONLINE ED BV en die haar dwingt haar diensten tijdelijk of definitief stop te zetten. 
 
Voorbeelden hiervan zijn (niet-limitatief) hacking, brand, ontploffingen, terroristische aanslagen, aardbevingen, zeebevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog of burgeroorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, epidemieën, pandemieën, machinebreuk, een handeling gesteld door de overheid of enige andere autoriteit, lock-out en de gevolgen die daaraan verbonden zijn.
 
8.2 In geval van een overmachtssituatie waardoor ONLINE ED BV niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat ONLINE ED BV alsnog in staat is om aan de verplichtingen te voldoen, zonder dat ONLINE ED BV in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat ONLINE ED BV tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.  
 
8.3 Indien ONLINE ED BV gedurende meer dan 1 maand de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen de partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan gekomen worden zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn- of vergoeding. 
 
8.4 De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden met een aangetekende brief. Teneinde zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat omtrent het bestaan van de overmacht. 
 
8.5 Alle reeds door ONLINE ED BV geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de stopzetting van de samenwerking wegens overmacht zullen opeisbaar zijn door ONLINE ED BV.
 

Artikel 9. Leverings- en uitvoeringstermijnen 

9.1 De klant is er zich van bewust dat de vooropgestelde uitvoerings- en leveringstermijnen steeds benaderend zijn. Deze termijnen verbinden ONLINE ED BV niet. ONLINE ED BV zal echter wel steeds haar uiterste best doen om de overeengekomen termijnen na te komen.
 
9.2 Laattijdige uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verleent dit de klant het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. 
 
9.3 Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de oorspronkelijk vooropgestelde uitvoeringstermijn niet meer kan worden nageleefd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 
9.4 Indien de klant weigert informatie te verstrekken aan ONLINE ED BV (o.a. documenten, huisstijl, beelden), die nodig is om de opdracht te kunnen, heeft dit tot gevolg dat de oorspronkelijk vooropgestelde uitvoeringstermijn niet meer kan worden nageleefd.
Indien de klant meer dan 6 weken nalaat de nodige informatie aan te leveren, zal er een forfaitaire restart fee worden aangerekend gelijk aan 10% van de totale waarde van de overeenkomst.
 

Artikel 10. Duur en beëindiging

10.1 De concrete duur van een opdracht wordt in onderling overleg bepaald. 
 
10.2 In het geval waarin ONLINE ED BV social content coaching verzorgt, wordt een overeenkomst gesloten voor een bepaalde duur van één jaar, tenzij anders overeengekomen. Eén jaar impliceert twaalf maanden, inclusief twaalf maandelijkse betalingen. Bij gebrek aan beëindiging van de overeenkomst, één maand voor het einde van de overeenkomst, per e-mail, zal de overeenkomst inzake social content coaching stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde duur van één jaar. Zolang de overeenkomst loopt zal de klant de maandelijkse vergoeding, evenals de meerwerken, dienen te betalen. 
 
10.3 In het geval waarin de klant gebruikt maakt van Creatie packs wordt de overeenkomst gesloten voor een bepaalde duur van één jaar. De voorziene uren uit het Creatie pack kunnen ingezet worden gedurende een duur van één jaar, volledig volgens keuze en vraag van de klant. De klant bepaalt zelf het tempo waarop hij/zij gebruik wenst te maken van het gekozen Creatie pack. Indien de klant het aantal uren uit het gekozen Creatie pack niet heeft opgebruikt na verloop van één jaar of de overeenkomst, na inwerkingtreding van de overeenkomst, vervallen deze uren. De klant kan de overblijvende uren niet meer gebruiken na verloop van een termijn van één jaar. De niet-gebruikte uren worden in geen geval terugbetaald door ONLINE ED BV aan de klant. 
 
10.4 In het geval de overeenkomst met de klant niet uitdrukkelijk voorziet in een afwijkende regeling, kunnen de partijen de samenwerking hetzij in onderling overleg beëindigen, hetzij opzeggen mits inachtname van een opzeggingstermijn van één maand. De opzegging dient te gebeuren bij een per post aangetekende brief die verstuurd moet worden ten laatste zeven dagen voor het verstrijken van iedere kalendermaand. De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum van de verzending van de voormelde aangetekende brief.
 
10.5 Alle partijen kunnen de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijk effect beëindigen wanneer er sprake is van een zware fout. Wanneer er sprake is van dergelijke zware fout zal aan de partij die deze fout heeft begaan de mogelijkheid worden geboden om deze fout recht te zetten binnen een termijn van 7 dagen na schriftelijke aanmaning. Als de in gebreke blijvende partij de zware fout niet kan herstellen zal de andere partij de overeenkomst onmiddellijk kunnen beëindigen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen.
 
10.6 Als één van de partijen op onregelmatige wijze een einde stelt aan de overeenkomst zal er een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de normaal te presteren opzeggingstermijn zoals voorzien in artikel 10.4. 
 
10.7 Wanneer van ONLINE ED BV niet kan verlangd worden dat ze haar opdracht verderzet, omwille van omstandigheden onafhankelijk van haar wil, buiten gevallen van overmacht, heeft ONLINE ED BV het recht de opdracht te beëindigen, zonder dat ze tot enige schadevergoeding is gehouden of een opzeggingstermijn dient te respecteren.
 
10.8 ONLINE ED BV zal bij de beëindiging van de samenwerking wel nog het recht hebben op vergoeding voor de tot op dat moment verrichte diensten en de gemaakte kosten.
 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 ONLINE ED BV  is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen diensten/opdrachten. Zij gaat daarbij een middelenverbintenis aan.
ONLINE ED BV is enkel verantwoordelijk voor haar eigen diensten en is geenszins verantwoordelijk voor de handelingen of fouten van derden.
 
11.2 De aansprakelijkheid van ONLINE ED BV wordt gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AXA.
 
11.3 Wanneer haar aansprakelijkheid in het gedrang komt heeft ONLINE ED BV de keuze om ofwel uitvoering in natura te eisen, ofwel om de prijs van de overeenkomst terug te betalen.
 
11.4 ONLINE ED BV is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt dat resulteert uit een zware fout of miskenning van een essentiële verplichting van de Overeenkomst. 
ONLINE ED BV kan in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade.
 
11.5 ONLINE ED BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van beeldmateriaal of lettertypes, indien dit materiaal wordt aangebracht door de klant. 
 
11.6 ONLINE ED BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hacking. Het voorzien van afdoende IT-beveiliging (deugdelijke software, netwerkbeveiliging, firewall, regelmatig back-ups maken…) is volledig de verantwoordelijkheid van de klant.  
 
11.7 Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig ontvangen informatie van de opdrachtgever, valt steeds onder de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 
11.8 De aansprakelijkheid van ONLINE ED BV is beperkt tot de aansprakelijkheid die haar eigen leveranciers aanvaarden.
 
11.9 In geval er sprake is van schade, kan deze geen aanleiding tot een opschorting van betaling of niet-betaling van de facturen. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten. 
 
11.10 De schade waarvoor ONLINE ED BV aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan de waarde van de overeenkomst.  
 

Artikel 12. Samenwerking met derden

12.1 ONLINE ED BV behoudt zich het recht voor om in het kader van haar opdracht samen te werken met derden of onderaannemers.
 
12.2 ONLINE ED BV zal enkel met onderaannemers werken waarvan zij de kwaliteit te allen tijde kan garanderen. ONLINE ED BV zal deze kwaliteit inschatten naar best vermogen op basis van de op dat moment gekende gegevens.
 
12.3 ONLINE ED BV zal haar onderaannemers op hun verantwoordelijkheden wijzen, specifiek wat betreft timing. ONLINE ED BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien haar onderaannemers deze timing niet correct naleven.
 
12.4 De kosten die voortvloeien uit de samenwerking met derden, zijn in principe eveneens opgenomen in de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 De eigendom en eigendomsrechten van de door ONLINE ED BV verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij ONLINE ED BV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. In dat geval kan ONLINE ED BV hiervoor een vergoeding bedingen. Bij schending van het genoemde eigendom is ONLINE ED BV gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 
13.2 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven exclusieve eigendom van ONLINE ED BV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 
13.3 Elk gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten door de klant of derden vereist de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ONLINE ED BV. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst wordt gesloten met betrekking tot de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten, blijven deze rechten eigendom van ONLINE ED BV.
 
13.4 De klant verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen die de intellectuele eigendomsrechten van ONLINE ED BV kan schenden. 
 
13.5 Alle door ONLINE ED BV verstrekte stukken (beeldmateriaal, teksten, enzovoort) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant. Het is de klant niet toegestaan om informatie verkregen van ONLINE ED BV openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te verkopen, te bewerken, ter beschikking te stellen, te verspreiden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of wanneer dit voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met ONLINE ED BV.
 
13.6 Indien ONLINE ED BV gebruik maakt van beeldmateriaal uit een onlinebibliotheek, zal de klant deze foto’s of tekeningen enkel kunnen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald door de onlinebibliotheek. 
 
13.7 ONLINE ED BV zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schending van intellectuele eigendomsrechten op beeldmateriaal en documenten die worden aangeleverd door de klant. Kosten van ONLINE ED BV om zich te verdedigen tegen een claim van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten vallen ten laste van de klant.
 
13.8 Als de klant zich schuldig maakt aan een schending van dit artikel zal hij/zij gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van 2.500,00 EUR per inbreuk. ONLINE ED BV behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen indien de effectief geleden schade hoger ligt. ONLINE ED BV brengt de klant per aangetekend schrijven in kennis van een mogelijke inbreuk op dit artikel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Artikel 14. GDPR en privacy

14.1 ONLINE ED BV hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. ONLINE ED BV verbindt zich tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de geldende privacywetgeving. De klanten worden over de bescherming van hun persoonsgegevens geïnformeerd in de privacy policy van ONLINE ED BV (www.onlineed.be/privacy). 
 
14.2 Persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden als dit voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst. Als de persoonsgegevens verwerkt worden voor andere doeleinden, zal dit gebaseerd worden op een andere rechtsgrond overeenkomstig artikel 6 AVG.
 
14.3 De klant gaat ermee akkoord dat het door ONLINE ED BV uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van ONLINE ED BV.
 

Artikel 15. Geheimhouding

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 

Artikel 16. Betwistingen

16.1 Klanten moeten hun klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of facturen per aangetekend schrijven of per e-mail, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan ONLINE ED BV respectievelijk 8 dagen na vaststelling van deze klacht of na de factuurdatum.
 
16.2 Klachten schorsen de betalingsverplichting van de klant niet. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat ONLINE ED BV de nodige stappen kan ondernemen om de klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn. Bij gebrek aan klachten wordt de klant geacht de geleverde diensten, goederen en overgemaakte facturen te aanvaarden. 
 
16.3 Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar ONLINE ED BV haar zetel heeft. 
 
16.4 Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.
 
Versie januari 2024 

Over ONLINE ED

ONLINE ED is een conversation center, opgericht in april 2013. Wij helpen jou om de online conversatie met je huidige en potentiële klanten te voeren.

Wij zijn gespecialiseerd in online communicatie die in jouw opdracht de online conversatie met je potentiële en huidige klanten en andere belanghebbenden voert.

Meer weten...

 

Contacteer ons

Godveerdegemstraat 101
9620 Zottegem

Google maps

09 245 95 36

Officiële partner van Teamleader en Someflex


Volg ons op

  •