09 245 95 36        ellen.dupont@onlineed.be    Volg ons op:             

Nieuwsbrief

Algemene verkoopsvoorwaarden

U bent hier

1. Toepasbaarheid

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten van ONLINE ED BVBA. behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen (bijvoorbeeld per e-mail).
Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoop-voorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene verkoopsvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Offertes

Bij een eventuele aanvraag van een offerte wordt een prijsraming opgegeven. Deze prijsraming zal enkel gelden voor de diensten opgenomen in een welbepaald pakket. Alle andere diensten buiten het pakket zullen in regie worden aangerekend tegen € 65/uur exclusief btw. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, tot weigering van betaling, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant. Indien geen termijn vermeld staat in de offerte, is onze offerte geldig voor een termijn van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van het aanbod. De overeenkomst komt pas tot stand bij een bevestiging van de offerte via een link doorgestuurd via Teamleader of via e-mail. Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn eveneens schriftelijk bevestigd te zijn door ONLINE ED BVBA. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten. 

3. Prijs

Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Alle eventuele taksen, rechten, portkosten, reiskosten en andere kosten zijn ten laste van de klant. Deze kosten zullen op voorhand aan de klant worden meegedeeld tenzij deze deel uitmaken van een normale bedrijfsvoering. 

4. Betaling

De facturen dienen betaald te worden binnen 8 dagen na verzenddatum tenzij anders overeengekomen. De facturen worden via Teamleader per e-mail verzonden. De datum van de e-mail binnen Teamleader geldt als verzenddatum. De facturen worden betaald door middel van storting op één van onze rekeningen vermeld op de voorzijde van de factuur. Tenzij anders overeengekomen is de klant niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de facturen van ONLINE ED BVBA.

5. Niet-betaling

Na de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 250,00 exclusief btw, als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingen. Indien de klant, na 2 aanmaningen,  in gebreke blijft te betalen, is ONLINE ED BVBA niet verplicht tot verdere uitvoering van de opdracht en kan ONLINE ED BVBA besluiten de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zal de klant een schadevergoeding van 30% verschuldigd zijn, gerekend op het niet aangerekende bedrag. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden (bijvoorbeeld toegestane kortingen). De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Tenzij anders overeengekomen worden gedeeltelijke afbetalingen niet aanvaard. Indien toch gewerkt wordt met afbetalingen zullen deze eerst worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechts-kosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. Wij behouden ons in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de klant bij aangetekende brief, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6. Klachten

Klachten met betrekking tot de factuur dienen gemeld te worden per aangetekend schrijven of per e-mail binnen de acht (8) dagen na verzenddatum van de factuur. Bij gebrek hieraan zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. 

7. Uitvoering

ONLINE ED BVBA doet altijd zijn uiterste best om de door haar opgegeven uitvoeringstermijnen na te leven. Het overschrijden van de voorziene uitvoeringstermijnen zal op voorhand worden meegedeeld en kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot schadevergoeding en verbreking van de overeenkomst. Indien de leveringstermijn met 50% wordt overschreven behoudt de klant zich het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder schadevergoeding te betalen. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. Indien de klant  weigert de nodige informatie (o.a. documenten, huisstijl, beelden …), om de opdracht te kunnen uitvoeren, te verstrekken aan ONLINE ED BVBA dan gelden nieuwe, door ONLINE ED BVBA te bepalen, uitvoeringstermijnen. Indien ONLINE ED meer dan 6 weken op de informatie dient zal er een forfaitaire restart fee worden aangerekend, gelijk aan  % van de totale waarde van de overeenkomst.

8. Referentie

De klant gaat er mee akkoord dat het door ONLINE ED voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenmen in het referentieportofolio van ONLINE ED BVBA

9. Aansprakelijkheid

De diensten geleverd door ONLINE ED BVBA zijn een middelenverbintenis. De aansprakelijkheid van ONLINE ED BVBA is beperkt tot de waarde van de overeenkomst. ONLINE ED BVBA heeft de keuze om hetzij de prijs van de overeenkomst terug te betalen, hetzij de diensten opnieuw uit te voeren. ONLINE ED BVBA, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welk de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ONLINE ED BVBA of een aangestelde. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt ONLINE ED BVBA geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten of producten. ONLINE ED BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant. ONLINE ED BVBA beschikt over een BA verzekering, afgesloten bij AXA, die ze kan inroepen in geval van aansprakelijkheid. 

10. Overmacht

Ingeval van overmacht wordt iedere verplichting tot dienstverlening van ONLINE ED BVBA geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van deze overmacht, zonder dat de ONLINE ED BVBA tot enige schadevergoeding terzake gehouden is voor een eventueel geleden schade of verlies en zonder dat een facturatievermindering plaatsvindt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen door de ONLINE ED BVBA geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. In geval de overmacht meer dan 6 maanden duurt, hebben elk van de partijen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding.  

11. Verwerking van de persoonsgegevens

ONLINE ED BVBA draagt persoonsgegevens hoog in het vaandel en kan onder omstandigheden beschouwd worden, hetzij als verantwoordelijke, hetzij als verwerker, van persoonsgegevens. Indien dit het geval is verwijst ONLINE ED BVBA naar de privacy policy op www.onlineed.be en de verwerkersovereenkomst die met de klant wordt afgesloten. 

12. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de door ONLINE ED BVBA of één van haar leveranciers, opgemaakte afbeeldingen, video’s … (niet limitatieve opsomming) worden aan de klant overgedragen op het ogenblik dat de factuur volledig betaald is. Indien ONLINE ED BVBA gebruik maakt van foto’s of tekeningen, beschikbaar op een online bibliotheek, al dan niet tegen betaling, zal de klant deze foto’s of tekeningen enkel kunnen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald door de online bibliotheek. ONLINE ED BVBA zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schending van intellectuele eigendomsrechten op foto’s en/of afbeeldingen en/of video’s die haar door de klant worden aangeleverd. Indien ONLINE ED BVBA gerechtskosten dient te maken om zich te verdedigen tegen een claim van derden zullen deze volledig verhaald worden op de klant. 

13. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. 

14. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de ONLINE ED BVBA, tenzij de ONLINE ED BVBA de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken verkiest. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

 

Over ONLINE ED

ONLINE ED is een conversation center, opgericht in april 2013. Wij helpen u om de online conversatie met uw huidige en potentiële klanten te voeren.

Wij zijn gespecialiseerd in online communicatie die in opdracht van u de online conversatie met uw potentiële en huidige klanten en andere belanghebbenden voert.

Meer weten...

Contacteer ons

Godveerdegemstraat 101
9620 Zottegem

Google maps

09 245 95 36

Officiële partner van Teamleader en Someflex

Volg ons op

  •