09 245 95 36        ellen.dupont@onlineed.be    Volg ons op:             

Nieuwsbrief

Algemene verkoopsvoorwaarden

U bent hier

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE ED BV

 
ONDERNEMINGSGEGEVENS
ONLINE ED BV
Godveerdegemstraat 101
9620 Zottegem
KBO-nummer: 0563.324.233
telefoonnummer: 09 245 95 36
 

Artikel 1. Voorwaarden

1.1 Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van ONLINE ED BV.
1.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden van de klant. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van de bestelling, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn/haar eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website van ONLINE ED BV (www.onlineed.be).
1.4 Afwijkingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen. 
1.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 
 
 

Artikel 2. Voorwerp

ONLINE ED BV verleent volgende diensten:
  1. Social Media Safety Setup ,
  2. Social Content Coaching & Management,
  3. Social Media Advertising,
  4. Social Media Support.

 

Artikel 3. Offertes

3.1 De offertes van ONLINE ED BV zijn, tenzij anders vermeld, 30 dagen geldig. 
 
3.2 Offertes omvatten een prijsraming voor diensten opgenomen in een welbepaald pakket. Extra diensten die niet in het pakket zijn vervat, zullen worden aangerekend aan het uurtarief (90,00 EUR per uur excl. BTW).
 
3.3 Een offerte is enkel geldig voor diensten opgenomen in een welbepaalde opdracht. De offerte geldt niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten.
 
3.4 Tenzij anders tussen de partijen overeengekomen, zijn offertes vrijblijvend onder voorbehoud. Opdrachten worden slechts als definitief beschouwd nadat ze uitdrukkelijk door ONLINE ED BV aanvaard zijn via Teamleader of e-mail.
 
3.5 Aanpassingen van de offerte zullen steeds door alle partijen uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd moeten worden.
 
3.6 De prijzen vermeld in de offerte zijn een indicatie op basis van vermoedelijke diensten en hoeveelheden. Het gaat in de offertes telkens om een eerste inschatting naar best vermogen. Een afwijking tussen het offertebedrag en het werkelijk gefactureerde bedrag kan nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van de overeenkomst, weigering van betaling of enige andere vordering in rechte.
 
3.7 Alle vermeldingen opgenomen in de offertes zijn aanvullend op de hier vermelde algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden in de offerte en de algemene voorwaarden, zijn steeds de algemene voorwaarden van toepassing. 
 

Artikel 4. Prijs voor de (meer)werken 

4.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. 
 
4.2 Indien er sprake is van meerwerken zullen deze steeds worden meegedeeld via e-mail. De meerwerken zullen steeds bevestigd worden door de klant door een antwoord op de e-mail.
Bij gebrek aan reactie van de klant binnen 24 uur, zal dit beschouwd worden als een bevestiging van de meerwerken. Door verder opdrachten door te sturen naar ONLINE ED BV, bevestigt de klant zijn/haar akkoord met de meerwerken.
 
4.3 Bij meerwerken worden de gepresteerde uren aan de klant doorgerekend aan een tarief van 90 EUR per uur (excl. BTW).
 
4.4 Alle eventuele taksen, rechten, portkosten, reiskosten en andere kosten zijn ten laste van de klant. Deze kosten zullen op voorhand aan de klant worden meegedeeld tenzij deze deel uitmaken van een normale bedrijfsvoering.
 

Artikel 5. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk, per e-mail, te worden bevestigd. 
In het geval waarin de klant nalaat te bevestigen, kan ONLINE ED BV zelf de opdracht bevestigen naar de klant. Indien de klant binnen 8 dagen na deze melding niet reageert, zal de inhoud van de bevestiging door ONLINE ED BV gelden.
 

Artikel 6. Facturatie

6.1 Facturatie zal elektronisch worden doorgestuurd naar de klant (via Teamleader of e-mail). Alle facturen zijn betaalbaar op de  zetel van ONLINE ED BV en via overschrijving op de bankrekening van ONLINE ED BV, met rekeningnummer BE44 3631 5030 2045. Er wordt een betalingstermijn van 8 dagen gehanteerd. 
 
6.2 De klant kan geen schuldvergelijking toepassen tegenover de facturen van ONLINE ED BV.
 
6.3 Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest op van 10% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend. 
 
In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de factuur ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost, met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechtskosten die aan Online ED toekomen.
 
6.4 Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen afzonderlijk verschuldigd zijn.
 
6.5 In het geval waarin de klant na twee aanmaningen tot betaling in gebreke blijft, is ONLINE ED BV gerechtigd om verdere uitvoering van de opdracht te staken en om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de klant een schadevergoeding van 30% verschuldigd op het bedrag dat correspondeert met het resterende gedeelte van de opdracht dat nog niet werd gefactureerd. 
 
6.6 Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten worden opgeschort, maar ook alle openstaande facturen worden onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar. 
 
6.7 De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.  Tenzij anders overeengekomen, worden gedeeltelijke betalingen niet aanvaard. Indien toch afbetalingen worden overeengekomen zullen deze eerst worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom. 
 
6.8 De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling (zelfs niet officieel vastgesteld) of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen voor geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. ONLINE ED BV behoudt zich in dat geval het recht voor om eenzijdig gedane bestellingen te annuleren bij aangetekende brief, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 

Artikel 7. Annulering

7.1 In geval van annulering van de opdracht door de klant zal ONLINE ED BV de keuze hebben om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, dan wel om een schadevergoeding te vorderen. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn om alle reeds gedane uitgaven te vergoeden. 
 
7.2 De klant is in geval van annulering een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van het totaalbedrag van de bestelling verminderd met de reeds betaalde bedragen. In geval ONLINE ED BV bijkomende schade lijdt, kan ze deze bovenop de forfaitaire schadevergoeding verhalen op de klant.
 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering voor de verplichtingen van ONLINE ED BV en die haar dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten. Voorbeelden hiervan zijn (niet-limitatief) hacking, brand, ontploffingen, terroristische aanslagen, aardbevingen, zeebevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog of burgeroorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, epidemieën, pandemieën, machinebreuk, een handeling gesteld door de overheid of enige andere autoriteit, lock-out en de gevolgen die daaraan verbonden zijn.
 
8.2 In geval van een overmachtssituatie waardoor ONLINE ED BV niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat ONLINE ED BV alsnog in staat is om aan de verplichtingen te voldoen, zonder dat ONLINE ED BV in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat ONLINE ED BV tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.  
 
8.3 Indien ONLINE ED BV gedurende meer dan 6 maanden de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen de partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan gekomen worden zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn- of vergoeding. 
 
8.4 De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden met een aangetekende brief. Teneinde zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat omtrent het bestaan van de overmacht. 
 

Artikel 9. Leverings- en uitvoeringstermijnen 

9.1 De klant is er zich van bewust dat de uitvoerings- en leveringstermijn steeds benaderend is. Deze termijnen verbinden ONLINE ED BV niet. ONLINE ED BV zal echter wel steeds haar uiterste best doen om de overeengekomen termijnen na te komen.
 
9.2 Laattijdige uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verleent dit de klant het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. 
 
9.3 Indien de klant een consument is, zal deze bij het overschrijden van de (redelijke) leverings- en uitvoeringstermijn de overeenkomst kunnen verbreken zonder schadevergoeding. 
De klant stelt ONLINE ED BV onmiddellijk schriftelijk in kennis van deze beslissing, dit kan via e-mail gebeuren. De klant biedt aan ONLINE ED BV een laatste termijn van 14 dagen om aan haar verplichtingen te voldoen. 
 
Indien ONLINE ED BV na deze ingebrekestelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal de consument het recht hebben om de overeenkomst te verbreken, onverminderd het recht op een schadevergoeding, indien zich schade zou voordoen.
 
9.4 Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de oorspronkelijk vooropgestelde uitvoeringstermijn niet meer kan worden nageleefd.
 
9.5 Indien de klant weigert informatie (o.a. documenten, huisstijl, beelden) die nodig is om de opdracht te kunnen uitvoeren te verstrekken aan ONLINE ED BV, heeft dit tot gevolg dat de oorspronkelijk vooropgestelde uitvoeringstermijn niet meer kan worden nageleefd.
 
Indien de klant meer dan 6 weken nalaat de nodige informatie aan te leveren, zal er een forfaitaire restart fee worden aangerekend gelijk aan 10% van de totale waarde van de overeenkomst.
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1 ONLINE ED BV  is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen diensten/opdrachten. Zij gaat daarbij een middelenverbintenis aan.
 
10.2 De aansprakelijkheid van ONLINE ED BV wordt gedekt door haar beroeps-aansprakelijkheidsverzekering bij AXA.
 
10.3 Wanneer haar aansprakelijkheid in het gedrang komt heeft ONLINE ED BV de keuze om ofwel uitvoering in natura te eisen, ofwel om de prijs van de overeenkomst terug te betalen.
 
10.4 ONLINE ED BV kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen, tenzij deze te wijten is aan een grove fout van haar die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met een bewezen schade. 
 
10.5 ONLINE ED BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade (zoals bijvoorbeeld, maar niet-limitatief: verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel).
 
10.6 ONLINE ED BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van beeldmateriaal of lettertypes, indien dit materiaal wordt aangebracht door de klant. 
 
10.7 ONLINE ED BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van derden, zij is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten. 
 
10.8 ONLINE ED BV draagt geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leverancier bereid is te aanvaarden voor hun diensten of producten.
 
10.9 In geval er sprake is van schade, kan deze geen aanleiding tot een opschorting van betaling of niet-betaling van de facturen. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten. 
 
10.10 De schade waarvoor ONLINE ED aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan de waarde van de overeenkomst.  
 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 De eigendom van de door ONLINE ED BV verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij ONLINE ED BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In dat geval kan ONLINE ED BV hiervoor een vergoeding bedingen. Bij schending van het genoemde eigendom is ONLINE ED BV gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 
11.2 ONLINE ED BV houdt in elk geval als enige alle intellectuele en andere eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, tekeningen- en modelrechten, octrooirechten met betrekking tot de informatie op de geleverde prestaties en op de inhoud van de door haar aangeleverde werkzaamheden. Alle door ONLINE ED BV verstrekte stukken (beeldmateriaal, teksten, enzovoort) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant. Het is de klant niet toegestaan om informatie verkregen van Online ED openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te verkopen, te bewerken, ter beschikking te stellen, te verspreiden, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door ONLINE ED BV of dit voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met ONLINE ED BV.
Als de klant de intellectuele rechten of andere rechten van ONLINE ED BV zou miskennen en de hierboven gestelde voorwaarden niet zou naleven, dan zal de klant ONLINE ED BV hiervoor moeten vergoeden en vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die gevorderd moeten worden als gevolg van de gepleegde inbreuk. 
 
11.3 Indien ONLINE ED BV gebruik maakt van beeldmateriaal uit een online bibliotheek, zal de klant deze foto’s of tekeningen enkel kunnen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald door de online bibliotheek. 
 
11.4 ONLINE ED BV zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schending van intellectuele eigendomsrechten op beeldmateriaal en documenten die worden aangeleverd door de klant. 
Gerechtskosten om zich te verdedigen tegen een claim van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten vallen ten laste van de klant

Artikel 12. GDPR en privacy

12.1 ONLINE ED BV hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. ONLINE ED BV verbindt zich tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de geldende privacywetgeving. De klanten worden over de bescherming van hun persoonsgegevens geïnformeerd in de privacy policy van ONLINE ED BV (www.onlineed.be/privacy). 
 
12.2 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals voortvloeiend uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Indien ONLINE ED BV persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal de verwerking enkel plaatsvinden op basis van een toepasselijke rechtsgrond. 
 
12.3 De klant gaat ermee akkoord dat het door ONLINE ED BV uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van ONLINE ED BV.

Artikel 13. Geheimhouding

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14. Betwistingen

14.1 Klanten moeten hun klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of facturen per aangetekend schrijven of per e-mail, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan ONLINE ED BV binnen 8 dagen na factuurdatum.
 
14.2 Klachten schorsen de betalingsverplichting van de klanten niet. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat ONLINE ED BV de nodige stappen kan ondernemen om de klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn. Bij gebrek aan klachten wordt de klant geacht de geleverde diensten, goederen en overgemaakte facturen te aanvaarden. 
 
14.3 Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar ONLINE ED haar zetel heeft. 
 
14.4 Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 
Versie maart 2023
 
 

Over ONLINE ED

ONLINE ED is een conversation center, opgericht in april 2013. Wij helpen jou om de online conversatie met je huidige en potentiële klanten te voeren.

Wij zijn gespecialiseerd in online communicatie die in jouw opdracht de online conversatie met je potentiële en huidige klanten en andere belanghebbenden voert.

Meer weten...

Contacteer ons

Godveerdegemstraat 101
9620 Zottegem

Google maps

09 245 95 36

Officiële partner van Teamleader en Someflex

Volg ons op

  •